Loading color scheme

Kronika Parafialna - Rok 1982

Kronika Parafialna - Rok 1982

30 січня заключена остає догода помедже Православном Парафійом в Креници а проєктовом спілком п. Вуйтовичів з Нового Санча на опрацуваня концепциі будучых обьєктів та реалізацийного пляну на терені будучой парцелі Нр 91/4.

30 stycznia zawarta zostaje umowa pomiędzy Parafią Prawosławną w Krynicy a zespołem projektowym p. Wójtowiczów z Nowego Sącza na opracowanie koncepcji przyszłych obiektów oraz planu realizacyjnego na terenie przyszłej parceli Nr 91/4.13 марця Його Блаженство Митрополита Василий Декретом Нр 53/Х/82 призначат о. мґр Василия Ґалчыка парохом Православной Парафіі в Креници.

13 marca Jego Eminencja Metropolita Bazyli, Dekretem Nr 53/X/82 przyznacza o. mgr Bazylego Gałczyka proboszczem Prawosławnej Parafii w Krynicy.20 мая в Державным Бюрі Нотарияльным в Мушыні Православна Парафія в Креници репрезентувана через о. Пароха Василия Ґалчыка набыват на власніст парцелю Нр 91/4 о поверхни 30 арів і 60 м2 од п. Анны Дуткєвич з Крениці – з презначыньом під будову церкви і плебаніі.

20 maja w Państwowym Biurze Notarialnym w Muszynie Parafia Prawosławna w Krynicy reprezentowana przez ks. Proboszcza Bazylego Gałczyka nabywa na własność działkę Nr 91/4 o powierzchni 30 arów  i 60 m2 od p. Anny Dutkiewicz z Krynicy – z przeznaczeniem pod budowę cerkwi i plebanii.На весну зачынат орґанізувати ся парафіяльний церковний хор. Занятя з хором, на жычыня пароха і парафіян, веде Петро Трохановскій – на тот час жак-дириґент церковного хору Православной Парафіі в Саноку, котрий по недільных богослужынях в родимій парафіі доіжджат до Крениці. Пробы одбывают ся в домі п. Йоана  і Анны Пеляків.

Na wiosnę zaczyna organizować się parafialny cerkiewny chór. Zajęcia z chórem, na życzenie proboszcza i parafian, prowadzi Piotr Trochanowski – natenczas psalmista-dyrygent cerkiewnego chóru Parafii Prawosławnej w Sanoku, który po niedzielnych nabożeństwach w rodzimej parafii dojeżdża do Krynicy. Próby odbywają się w domu p. Jana i Anny Pelaków.


Перед домом п. Пеляків, за хвилю зачне ся проба хору.

В першым ряді (од ліва до права) діти: Андрий Ґрыч, Евеліна Грабан, Артур Грабан, Богдан Пеляк, Юрий Ґбур, Ольга Васєнко;

В другым ряді: Ірина Ґрыч, Анна Ґрыч, Мария Ґрыч, о. Василий Ґалчык, Анна Ґалік, Петро Трохановскій, Меланія Клинківска, Анна Васєнко;

В третім ряді: Лідия Пеляк, Емілия Ґбур, Йоан Пеляк, Михал Клинківскій, Ярослав Пеляк, Даниіл Вархол, Миколай Ґрыч.

Przed domem p.Pelaków, za chwilę zacznie się próba chóru.

W pierwszym rzędzie (od lewej do prawej) dzieci: Andrzej Grycz, Ewelina Graban, Artur Graban, Bogdan Pelak, Jerzy Gbur, Olga Wasienko;

W drugim rzędzie: Irena Grycz, Anna Grycz, Maria Grycz, o.Bazyli Gałczyk, Anna Galik, Piotr Trochanowski, Melania Klinkowska, Anna Wasienko;

W trzecim rzędzie: Lidia Pelak, Emilia Gbur, Jan Pelak, Michał Klinkowski, Jarosław Pelak, Daniel Warchoł, Mikołaj Grycz.15 червця проводит ся ґеотехнічна експертиза будівельной парцелі, маюча уста-лити ци ґрунт під будову церкви сполнят вшыткы урбаністычны вымогы а вода не ма в собі хемічных звязків, якы могли бы загрозити будучым фундаментам обьєкту. Експертиза выявлят ся корысна. Єй нашлідок дає можливіст приступити до макронівеляциі терену будовы. Вымагат то тяжкого технічного знаряджыня.

15 czerwca zostaje wykonana ekspertyza geotechniczna parceli budowlanej, mająca ustalić czy grunt przeznaczony pod budowę cerkwi spełnia wszystkie wymogi urbanistyczne a woda nie zawiera związków chemicznych zagrażających przyszłym fundamentom obiektu. Ekspertyza okazuje się korzystna. Jej wynik umożliwia przystąpienie do makroniwelacji terenu budowy. Wymaga to ciężkiego sprzętu technicznego.29 серпня Його Блаженство Митрополита Василий перед торжественном Літургійом, в сослужыню духовенства деканатів саноцкого і новосандецкого та численных священників, якы прибыли передовшыткым зо західніх земель Польщы (Пшемків, Ліґниця, Любін і ін.), доконує закладкы і посвячыня місця під будову церкви під покровом Св. Рівноапостольного Князя Владиміра. За богослужыньом сьпіват уж свій, креницкій церковний хор, ведений через Петра Трохановского. Од того часу богослужыня в тутышній парафіі одбывают ся уж систематычні.

29 sierpnia Jego Eminencja Metropolita Bazyli, przed uroczystym nabożeństwem,  w asyście duchowieństwa dekanatów sanockiego i nowosądeckiego oraz licznych duchownych, przybyłych przede wszystkim z ziem zachodnich Polski (Przemków, Legnica, Lubin i in.), dokonuje „zakładki” i poświęcenia miejsca pod budowę cerkwi p.w. Św. Równego Apostołom Księcia Włodzimierza. Podczas nabożeństwa śpiewa już swój, krynicki chór cerkiewny, prowadzony przez Piotra Trochanowskiego. Od tego czasu nabożeństwa w tutejszej Parafii odbywają się już systematycznie.19 вересня на парафіяльным зобраню покликана остає до жытя перша Парафіяльна Рада Православной Парафіі в Креници під проводом о. Пароха мґр Василія Ґалчыка в складі:

― Староста – Йоан Васєнко

― Заступник Старосты – Юлиян Ґбур

― Скарбник – Семан Гойсак

― Члены Рады – Семан Адамцьо, Олена Грабан, Анна Ґрыч, Наталія Канюк,

та Ревізийна Комісия в складі:

― Ведучий – Александер Климківскій

― Заступник Ведучого – Владимір Дзюбак

― Члены Комісиі – Даниіл Вархол, Меланія Клинківска, Ірина Пивоварчык, Ігор Пырч.

19 września na zebraniu parafialnym zostaje powołana do życia pierwsza Rada Parafialna Parafii Prawosławnej w Krynicy pod przewodnictwem ks. Proboszcza mgr Bazylego Gałczyka w składzie:

― Starosta – JanWasienko

― Zastępca Starosty – Julian Gbur

― Skarbnik – Szymon Hojsak

― Członkowie Rady – SzymonAdamcio, Helena Graban, Anna Grycz, Natalia Kaniuk,

oraz Komisja Rewizyjna w składzie:

― Przewodniczący – Aleksander Klimkowski

― Zastępca Przewodniczącego – Włodzimierz Dziubak

― Członkowie Komisji – Melania Klinkowska, Irena Piwowarczyk, Igor Pyrcz, Daniel WarchołОсіню Службы Божы служат ся під голым небом. Зачынат ся будова часовні. Тарктувана была она товды як будуча вхідна брама до церкви; приставлено лем до ней провізоричну пілокруглу олтарну част, яка не мала ани фундаментів, бо вірны были переконаны што служыло ся ту буде лем даякы три-штырі рокы, а потім перейде ся до новой церкви. Як ся пізнійше выявило, часовня служыла нам не три-штырі, а такой штырнадцет років.

При будові той часовні – як заєдно повтаряли вірны – проявила ся Божа Ласка. 2 грудня вкрыто ю бляхом, а 3 грудня впал сьніг і лежал аж до ярі. Не встигнено штоправда (за вынятком бані) зафельцувати бляхы, але і зима была морозна і суха, так што не шлідно было в часовни протіканя воды.

Jesienią nabożeństwa odprawiane są pod gołym niebem. Zaczyna się budowa kaplicy. Traktowana ona była wtedy jak przyszła brama wejściowa do cerkwi; dobudowano tylko do niej prowizoryczne absydalne prezbiterium, które nie miało nawet fundamentów, bowiem wierni przekonani byli, że nabożeństwa odbywać się tu będą najwyżej trzy-cztery lata, później zaś przeniesione zostaną do nowej cerkwi. Jak się później okazało, kaplica służyła nam nie trzy-cztery, a niemal czternaście lat.

Przy budowie tej kaplicy – co ciągle podkreślali wierni – Bóg przejawił Swoją Łaskę. 2 grudnia pokryto kaplicę blachą, a 3 grudnia spadł śnieg i leżał aż do wiosny. Nie zdążono wprawdzie (za wyjątkiem kopuły) zafelcować blachy, ale i zima była mroźna i sucha, nie zachodziła zatem obawa, że w kaplicy pojawią się przecieki wody.В осени тіж Парафія піднимают стараня спроваджыня на стале до Крениці Петра Трохановского. В нашлідстві розмов Петро Трохановскій звертат ся писмом з дня 24 жолтня до Його Блаженства Митрополиты Василия, де выражат готовіст принятя становиска жака-дириґента в Православній Парафіі в Креници. Выпереджаючы офіцийне перенесіня - декрет Митрополиты, креничане 27 грудня перевозят Петра Трохановского враз з родином до Крениці.

Również jesienią parafianie podejmują starania, by sprowadzić na stałe do Krynicy Piotra Trochanowskiego. W następstwie rozmów Piotr Trochanowski zwraca się pismem z dnia 24 października do Jego Eminencji Metropolity Bazylego, w którym wyraża gotowość przyjęcia stanowiska psalmisty-dyrygenta  w Prawosławnej Parafii w Krynicy. Wyprzedzając oficjalne przeniesienie – dekret Metropolity, kryniczanie 27 grudnia przewiozą Piotra Trochanowskiego wraz z rodziną do Krynicy.