Loading color scheme

Kronika Parafialna - Rok 1986

Kronika Parafialna - Rok 1986

Рік 1986 зачынат ся барз міцным акцентом, передовшыткым під оглядом культурной діяльности. Приготовлена в осени через хор, інсценізация п.н. Велийне інтермеццо авторства Петра Мурянкы, представляна є з початку на Лемковині, потім на Західніх Землях.   Хор зміцнює молодіж: Емілиян Циркот, Петро і Андрий Клинківскы, Ярослав  і Мирослав Пеляк, Іриней Дзядик. З креницкым хором зачынают тіж сьпівати молоды ґорличанкы: Мария і Анна Дрейович та Яніна і Ірина Корбич (будут з нами сьпівати пару років, по чым станут ся міцныма членами єпархіяльного хору).  В Інтермеццо выступуют тіж діти: Оля Васєнко, Мірко Клинківскій і Богдан Пеляк.

Rok 1986 zaczyna się bardzo mocnym akcentem, przede wszystkim pod względem działalności kulturalnej.  Przygotowana jesienią przez chór, inscenizacja pt. Wigilijne intermezzo autorstwa Petra Murianki, przedstawiana jest z początku na Łemkowszczyźnie, potem na Ziemiach Zachodnich. Chór wzmacnia młodzież: Emilian Cyrkot, Piotr i Andrzej Klinkowscy, Jarosław i Mirosław Pelak, Ireneusz Dziadyk. Z krynickim chórem zaczynają też śpiewać młode gorliczanki: Maria i Anna Drejowycz, Janina i Irena Korbycz (będą z nami śpiewać kilka lat, póżniej staną się mocnymi członkami chóru diecezjalnego). W Intermezzo występują również dzieci: Ola Wasienko, Mirek Klinkowski i Bogdan Pelak.


Жыд одвиділ Чікаґо, Реґетів, Саратов. — Żyd odwiedził Chicago, Regetów, Saratow.

На выступы треба было позволіня цензуры. Опечатувана была каж-да сторона тексту представліня, тлумаченого на польскій язык.

Na występy trzeba było pozwolenia cenzury. Opieczętowana była każda strona tekstu przedstawienia, tłumaczonego na język polski.18 липця креницкій хор дає концерт церковной музыкы на IV Лемківскій Ватрі, першыраз орґанізуваній в Бортнім. Выступ одбыл ся в церкви – музею.

18 lipca krynicki chór daje koncert muzyki cerkiewnej na IV Łemkowskiej Watrze.

Tadeusz A. Olszański, Wokół łemkowskich Watr i spraw, „Magury” 89, SKPB Warszawa, str. 8524 серпня хор сьпівал підчас архієрейской Службы Божой і посвячыня церкви в Розділю. Торжества возглавлял Його Блаженство, Митрополита Василий.

24 sierpnia chór śpiewał podczas arcypasterskiej Liturgii i poświęcenia cerkwi w Rozdzielu. Uroczystością przewodniczył Jego Eminencja Metropolita Bazyli.6 вересня 1986. Акт нотарияльний. Репертория А. Нр 801/86 (Державнe Нотарияльнe Бюро в Мушыні). Парафія набыла ділянку Нр 865/1, Вічыста книга  Нр 10890, на вічысте ужыткуваня – од Уряду Міста  і Ґміны Крениця, з власности Скарбу Державы.

6 września 1986. Akt notarialny. Repertorium A. Nr 801/86 (Państwowe Biuro Notarialne w Muszynie). Parafia nabyła działkę Nr 865/1, Kw. Nr 10890, na wieczyste użytkowanie od Urzędu Miasta i Gminy Krynica, własność Skarbu Państwa.14 вересня. Положыня угольного каменя під будову Церкви Св. Тройці  в Ґорлицях. О. Василий Ґалчык асистує Його Преосвященству Єпископови Адамови. (Креницкій клер орґанізує і обслугує ґорлицку парафію од 1985 рока. Богослужыня одбывают ся в деревянім будинку, видочным на знимці долов.)

14 września. Położenie kamienia węgielnego pod budowę Cerkwi Św. Trójcy w Gorlicach. O. Bazyli Gałczyk asystuje Jego Ekscelencji Biskupowi Adamowi. (Krynicki kler organizuje i obsługuje gorlicką parafię od 1985 roku. Nabożeństwa odbywają się w drewnianym budynku, widocznym na zdjęciu obok.) Chór z Krynicy śpiewa podczas „zakładki” cerkwi.6 грудня остає заключена догода помедже Православном Парафійом в Креници а выконавцьом Марияном Плевом на выконаня цілковитого сурового стану церкви враз з деревяном конструкцийом даху i вежами.

6 grudnia zostaje zawarta umowa pomiędzy Parafią Prawosławną w Krynicy a wykonawcą Marianem Plewą na wykonanie całkowitego surowego stanu cerkwi łącznie z więźbą dachową i wieżami.