Loading color scheme

Kronika Parafialna - Rok 1990

Kronika Parafialna - Rok 1990

Хоц креницка парафія невелика, числит лем тридцет пару родин, в тым  і самітных старшых люди, — діти в па-рафіі єст порівняно дуже. Што рік, або што два рокы до Таінства Першой Сповіди приступує по кілкоро діти („переступны” рокы бывают товды, коли до Першой Сповіди має приступити лем єдна дітина; товды жде она рік на своіх молодшых приятелів, адже в групі – все барже святочно. На знимці, в дни 3 червця 1990 рока, на своє перше Таінство Сповіди ждут (од права до ліва): Даниіл Ґалчык, Марта Грабан, Даміан і Ігор Трохановскы.

 Увага: В Літописи поміщено лем тоты знимкы з родинных торжеств, якыма диспонувал клер; шкода же не нашли ся ту – хоц могли – родинны фотоґрафіі вшыткых парафіян.

 Chociaż parafia krynicka jest niewielka, liczy tylko trzydzieści kilka rodzin, w tym i samotnych starszych ludzi,  - dzieci w parafii jest stosunkowo dużo. Co rok, albo co dwa lata do Sakramentu Pierwszej Spowiedzi przystępuje po kilkoro dzieci (lata „przestępne” bywają wtedy, gdy do Pierwszej Spowiedzi ma przystąpić tylko jedno dziecko; wtedy czeka ono na swoich młodszych przyjaciół, przecież w grupie – zawsze bardziej świątecznie. Na zdjęciu, w dniu 3 czerwca 1990 roku, na swój pierwszy Sakrament Spowiedzi czekają (od prawej do lewej): Daniel Gałczyk, Marta Graban, Damian i Igor Trochanowscy.

 Uwaga: W Kronice umieszczono tylko te zdjęcia z rodzinnych uroczystości, którymi dysponował kler; szkoda że nie znalazły się tu – chociaż mogły – rodzinne fotografie wszystkich parafian. ...На олтарній части церкви зачынают вырастати бані – куполы, прекрасны символы нашой традициі. Серед наступного „ліса” рыштувань, того рока двигают ся три куполы. Знимкы поміщены на сусідній страні представляют цикль будовы: рыштуваня служат і теслям, і бляхарям – жебы не ставляти іх двараз і тым самым не наражати ся на додатковы кошты. Аж по цілковитым закінчыню окремой вежы (нижня знимка) розберат ся рыштуваня.

 ...Nad prezbiterium cerkwi zaczynają wyrastać kopuły, przepiękne symbole naszej tradycji. Pośród następnego „lasu” rusztowań, tego roku wzniesione zostają trzy kopuły. Zdjęcia umieszczone na sąsiedniej stronie obrazują cykl budowy: rusztowania służą i cieślom, i blacharzom – żeby nie montować ich dwukrotnie i tymsamym nie narażać się na dodatkowe koszty. Aż po całkowitym zakończeniu poszczególnej wieży (dolne zdjęcie) rozbiera się rusztowania.Весна, недавно зышли сьнігы, будова іщы не рушыла, на даху олтарной части іщы не обрізаны дошкы, але поставлены зышлого рока три вежы заохочуют, жебы зробити сой перед нима памяткову знимку.

Од права: знаний добрі лемківскому середовиску др Микола Мушынка з Пряшова – днес почесний член Академіі Наук Украіны, дале – тіж академік – проф. Олекса Мишанич з Кыєва і проф. Іштван Удварі з Кафедры Русиньского і Украіньского Языка при Університеті в Ніредьгазі (Угры).

 Wiosna, niedawno zeszły śniegi, budowa jeszcze nie ruszyła, na dachu prezbiterium jeszcze nie oberżnięte deski, ale wzniesione zeszłego roku trzy wieże zachęcają, by zrobić sobie przed nimi pamiątkowe zdjęcie.

Od prawej strony: znany dobrze wśród środowiska łemkowskiego dr Mykoła Muszynka  z Preszowa, dziś honorowy członek Akademii Nauk Ukrainy, dalej – również akademik,   prof. Ołeksa Myszanycz z Kijowa i prof. Istvan Udvari z Katedry Rusińskiego i Ukraińskiego Języka przy Uniwersytecie w Nyiregyhaza (Węgry).

 На Русаля приступувала того рока  до Таінства Першой Сповіди Дария Каня. За ньом стоят родиче – Митро  і Ольга Каня, котры через дуже років доіжджали з дітми з Нового Санча каждой неділі на богослужыня в нашій церкви. Пані Ольга, окрем того, на  пробы креницкого хору.

 Na Zielone Święta przystępowała tego roku do Sakramentu Pierwszej Spowiedzi Daria Kania. Za nią stoją rodzice – Dymitr i Olga Kania, którzy przez wiele lat każdej niedzieli dojeżdżali wraz z dziećmi z Nowego Sącza na nabożеństwa w naszej cerkwi. Pani Olga również na próby krynickiego chóru.

 Двигают ся вежы з куполами над серединном частю храму. Дві бічны остают пред зимом вкрыты бляхом. Під центральну – найвыжшу выконує ся лем вступны приготовліня.

 Wznoszone są wieże z kopułami nad nawą główną. Dwie boczne zostają przed zimą pokryte blachą. Pod centralną – najwyższą wykonuje się tylko wstępne przygotowania.Од початку істнуваня парафіі, каждого рока – 19 грудня орґанізувало ся „Святого Миколая”. З той нагоды приготовлюваний был каждого рока окремий проґрам. В ріжных роках, в залежности од родинных обставин, міняли ся головны акторы представлінь – „Святы Миколаі”. Было іх кілкох, але найбільше заслуженым лишaл ся Іван Ґалік – веселий, красномовний, рефлексийний. І на тілко автентычний, што не познавали го (до часу) ани власны діти. /.../ Ниже припоминаме єдну з пісень створеных для прославліня Св. Миколая і – для радости діточок.

 Od początku istnienia parafii, każdego roku – 19 grudnia organizowało się „Świętego Mikołaja”. Z tej okazji przygotowywany był okolicznościowy program na każdy rok. W różnych latach, w zależności od uwarunkowań rodzinnych, zmieniali się główni aktorzy przedstawień – „Święci Mikołaje”. Było ich kilku, ale najbardziej zasłużonym  pozostawał Jan Galik – wesoły, refleksyjny,  z urokiem słowa. I na tyle autentyczny, że nie poznawały go  (do czasu) nawet własne dzieci./.../ Obok przypominamy jeden z ut-worów napisanych dla czci Św. Mikołaja i – dla radości dzieci.

 

Новых пісень до Святого Миколая створено пару, припомнено тіж прастары,  забыты пісні... Може і єдны і другы лишат ся для будучых поколінь.

 Nowych pieśni do Św. Mikołaja stworzono kilka, przypomniano też prastare, zapomniane pieśni... Może i jedne i drugie zchowają się dla przyszłych pokoleń.