Loading color scheme

Kronika Parafialna - Rok 1993

Kronika Parafialna - Rok 1993

Новорічний выступ і по ним – забава... На основі той і попередніх (а і наступных) сторін Літопису мож бы судити же в креницкій парафіі більше сьпівано і бавлено ся – як роблено. Та, конец-кінцьом, жебы діти сьпівали – мусіли ся вчыти, а наука быват роботом, і то тяжком. Окрем того, зимовий і попри тім святочний час по то і єст, жебы колядувати, сьпівати. Бавити ся.

 Noworoczny występ i po nim – zabawa... Na podstawie tej і poprzednich (również następnych) stron Kroniki można by sądzić, że w krynickiej parafii więcej śpiewano i bawiono się – niż pracowano. Lecz, w końcu, żeby dzieci śpiewały – musiały się uczyć, a nauka bywa pracą i to ciężką. Prócz tego, zimowy i przy tym świąteczny okres po to i jest, żeby kolędować, śpiewać. Bawić się. Вертаючы до будовы церкви – того рока тырвают роботы при дахах – на полудньово-східніх спадах. Єст то меньше скомплікувана справа як выконаня веж, куполів, але тіж не проста. Архітектура святыні, барз уріжномаітнена, з вельома заламанями, сходчатами спричынят дуже працы і конечности хоснуваня ріжных технологічных розвязань, адже положыти деревяну конструкцию на бетонове склепліня – то не традицийна будівельна штука.

 Powracając do budowy cerkwi – tego roku trwają prace przy dachach – na południowo-wschodnich spadach. Jest to mniej skomplikowana sprawa jak wykonanie wież z kopułami, ale również nie prosta. Architektura świątyni, bardzo urozmaicona, z wieloma załamaniami, uskokami powoduje dużo pracy i konieczność wykorzystywania różnych technologicznych rozwiązań; przecież położyć drewnianą konstrukcję na betonowe sklepienie – to nie tradycyjna sztuka budowlana.

 

„Деревревяна” част робіт скінчена (помедже дошками а бетоном положена отепляюча ізоляция). Тепер лем вкрыти бляхом, што зробит ся того, 1993 рока.

 „Drewniana” część robót zakończona (pomiędzy deskami a betonem położona ocieplająca izolacja). Teraz tylko pokryć blachą, co czyni się tego, 1993 roku.