Loading color scheme

Kronika Parafialna - Rok 1994

Kronika Parafialna - Rok 1994

22 мая приступуют до Таінства Першой Сповіди Оля Блащак, Аня Ґалчык і Андрий Трохановскій. Каплиця Святых Кірила і Мефодия,  в полній красі. На знимці з дітми – Парох – о. Василий.

 22 maja przystępują do Sakramentu Pierwszej Spowiedzi Ola Błaszczak, Ania Gałczyk i Andryj Trochanowski. Kaplica Świętych Cyryla i Metodego w pełnej krasie. Na zdjęciu z dziećmi – Proboszcz – o. Bazyli


Причастниця Аня Ґалчык з хресном мамом – нонашком Ірином Бочнєвич(Ґрич) (з дівочком) і своім татом – о. Василийом.

 Przystępująca do Sakramentu Pierwszej Spowiedzi Ania Gałczyk z matką chrzestną Ireną Boczniewycz(Grycz) (z córeczką)  i swoim tatą – o. Bazylim.Того рока отеплювана і вкрывана буде видочна на знимці од фронту пілнічно-західня част даху святыні, отже – окрем вежы-дзвінниці – закінчена ціла будова в суровым стані.

 Tego roku ocieplana i pokrywana będzie widoczna na zdjęciu od frontu północno-zachodnia część dachu świątyni, tym samym – prócz wieży-dzwonnicy – zakończona cała budowa w stanie surowym.
 10-11 вересня в Ґорлицях мала місце велика для цілой нашой Єпархіі  і Церкви подія – канонізация о. Максима Сандовича.

Діти з креницкой і ґорлицкой парафій представили на торжествах інсценізацию оперту на поемі Петра Мурянкы „Терен квитне”. Пізнійше выступували з ньом по Лемковині.

 10-11 września w Gorlicach miało miejsce wielkie dla całej naszej Diecezji i Cerkwi wydarzenie – kanоnizacja o. Maksyma Sandowycza.

Dzieci z krynickiej i gorlickiej parafii przedstawiły inscenizację opartą na poemacie Petra Murianki „Cierń kwitnie”. Później występowały z tą inscenizacją w kilku miejscowościach Łemkowszczyzny.

 


В 1994 році так уж презентувала ся зверхы креницка церков.

Святыня наша стане ся неодолга улюбленым обьєктом, перед котрым упамятнити ся будут хотіти нераз зовсім чуджы, далекы нам культуром люде. Ta передовшыткым своі – православны, Лемкы, парафіяне.

На нижній знимці Гості Причастника Андрия Трохановского.

 W 1994 roku tak już z zewnątrz prezentowała się cerkiew.

Świątynia nasza stanie się za niedługo ulubionym obiektem, przed którym upamiętnić się będą chcieli zupełnie obcy, dalecy nam kulturą ludzie.   Przede wszystkim jednak swoi – prawosławni, Łemkowie, parafianie.

Na zdjęciu u dołu Goście Przystepującego do Sakramentu Pierwszej Spowiedzi Andrzeja Trochanowskiego.