Loading color scheme

Kronika Parafialna - Rok 1996

Kronika Parafialna - Rok 1996

Завдякы обіцяній і зреалізуваній помочы Його Высокопреосвященства Владикы Адама  – Ординария нашой Єпархіі остают выконаны вшыткы інсталяцийны і выкінчыньовы роботы внутрі церкви, враз з іконостасом, конструкцийом вікєн – практычні цілий теперішній стан.

 Парафіяне щыро влучают ся до помочы, адже роботы нефаховой і фаховой єст барз дуже. Ян Сьверчиньскі і Владислав Ґрич выконуют безодплатні цілу електричну інсталяцию – під проводом Штефана Ядлоша, якій приготовлює полну документацию.

 Dzięki obiecanej i zrealizowanej pomocy Jego Ekscelencji Arcybiskupa Adama – Ordynariusza naszej Diecezji zostają wykonane wszelkie instalacyjne i wykończeniowe prace, wraz z ikonostasem, konstrukcją okien – praktycznie cały obecny stan.

 Parafianie ofiarnie włączają się do pomocy, przecież robót niefachowych, jak i tych fachowych jest bardzo dużo. Jan Świerczyński i Władysław Grycz wykonują gratis całą instalację elektryczną – pod przewodnictwem Stefana Jadłosza, który opracowuje pełną, niezbędną dokumentację. Отримуєме од Руской Православной Церкви чудовий Дар – позолочуване паникадило і семисьвічник.

 Otrzymujemy od Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej wspaniały Dar – pozłacany wiszący żyrandol i świecznik ołtarzowy („semyswicznyk”).
 Ден 8 вересня 1996 рока то великій Ден нашой Парафіі – посвячыня будуваной через 14 років церкви.

На торжества прибывают: Блаженнійший Митрополита ВАСИЛИЙ, Высокопреосвященнійший Архієпископ АДАМ, Высокопреосвященнійший Архієпископ ЄРЕМІЯ.

Dzień 8 września 1996 roku jest wielkim Dniem naszej Parafii – poświęcenie budowanej od 14 lat cerkwi.

Na uroczystości przybywają: Jego Eminencja Metropolita BAZYLI, Jego Ekscelencja Arcybiskup ADAM, Jego Ekscelencja Arcybiskup JEREMIASZ.

 

„Як привитати так до-стойных Гости?” – здає ся думати Парох – Отец Василий Ґалчык.

„Jak powitać tak dostojnych Gości?” – zdaje się myśleć Ks. Proboszcz – Ojciec Bazyli Gałczyk.

Торжества зачынают ся в суботу, в передден посвячыня церкви Всеночном. В неділю же по Посвячыню служыт ся Архієрейска Літургія.

Uroczystości rozpoczynają się w sobotę, w przededniu poświęcenia cerkwi Całonocnym Czuwaniem. W niedzielę zaś, po Konsekracji odprawiane jest Arcypasterskie Nabożeństwo.


По Всеночній в суботу креницкы діти і молодіж (спомаганы троіма ґорличанами), враз зо своім учытелом представили штуку Петра Мурянкы Сон Білого Хорвата, діі якой проходят в ІХ і Х столітях, в кірило-мефодиівскых і послідуючых ім часах християнізациі нашых земель.

Штуку одограно того вечера двараз. Зараз по Всеночній – для вірных і по вечері – для Архієреів, духовенства і запрошеных гости.

Сон Білого Хорвата вказано пізнійше на кілкох інчых сценах Лемковины.

О креницкых торжествах, в тым і о выступі діти красні писано в місячнику „Przegląd Pra-wosławny” (10/1996).

Po Całonocnym Czuwaniu, w sobotę krynickie dzieci i młodzież (wspomagani trzema gorliczanami) wraz ze swoim nauczycielem przedstawili sztukę Petra Murianki Sen Białego Chorwata, akcja której rozgrywa się w IX i X stuleciach, w cyrylo-metodiańskich czasach chrystianizacji naszych ziem.

Sztukę zgrano tego wieczoru dwukrotnie. Zaraz po nabożeństwie – dla wiernych i po kolacji – dla Arcypasterzy, duchowieństwa i zaproszonych gości.

Sen Białego Chorwata pokazano później na kilku innych scenach Łemkowszczyzny.

O krynickich uroczystościach, w tym i o Śnie Białego Chorwata bardzo pięknie pisano w „Przeglądzie Prawosławnym”.„Gazeta Krakowska” з 25 листопада 1996 рока писала (переводиме на лемківскій): „В новій церкви під покровом Святого Владиміра одправлене было вчера торжественне богослужыня, офіцийні інауґуруюче діяльніст православного декана Краківского Войскового Округу.” Односячы ся до наголовка допису – „Prawosławny kapelan” – автор, Станіслав Сьмерцяк продолжал: „Є ним о. майор Василий Ґалчык, дотеперішній настоятель православной парафіі в Креници.”. Обік поміщаме одбитку предметового допису, поминяючы знимку, яка (уж в третій репродукциі), не была бы такой до одчытаня.Богослужыня возглавляли Його Высокопреосвященство Архієпископ Сава – польовий ординарий Польского Войска    в ранзі ґенерала брыґады і Його Высокопреосвященство Архієпископ Адам. Участвувало шестьох православных капелянів Польского Войска.

Nabożeństwu przewodniczyli: Jego  Ekscelencja abp SAWA - polowy ordynariusz Wojska Polskiego w randze generała brygady i Jego Ekscelencja abp ADAM. W nabożeństwie uczestniczyło 6-ciu prawosławnych kapelanów Wojska Polskiego. Присутна была командуюча кадра Краківского Войскового Округу,  з шефом штабу КВО, ґенералом брыґ. Здзіславом Віясом. З іх стороны Отец Парох – майор (днес підполковник) Василий Ґалчык обдаруваний остал ринґрафом Краківского Войскового Округу, за што Господар одвдячыл ся – даруючы достойным Гостям цінну ікону.

Obecna była komandorska kadra Krakowskiego Wojskowego Okręgu, z szefem sztabu KWO, generałem Zdzisławem Wijasem. Z ich strony ka.Proboszcz - major(obecnie podpułkownik) Bazyli Gałczyk obdarowany został odznaką Krakowskiego Wojskowego Okręgu, za co Gospodarz odwdzięczył się - darując dostojnym gościom cenne ikony.