Loading color scheme

Kronika Parafialna - Rok 2000

Kronika Parafialna - Rok 2000

Наша Весна 2000 рока стояла під знаком І Медженародного Бієнале Лемківской/Русиньской Культуры, якє проходило в днях 26-27 мая і было посвячене 105-ій річници народжыня Епифана Дровняка – Никыфора. В рамах двохденной імпрезы орґанізуваной через Стоваришыня Лемків одбыл ся тіж концерт церковной музыкы, якій проведено в нашій церкви.

Выступили три хоры (за порядком, в якым розміщено знимкы): Хор Православной Парафіі в Креници, Єпархіяльний Хор Грекокатолицкой Кафедры Св. Йоана Крестителя в Пряшові і Молодіжний Хор Єпархіі Перемышльско-Новосандецкой.

Nasza Wiosna 2000 roku stała pod znakiem I Międzynarodowego Biennale Kultury Łemkowskiej/Rusińskiej, które odbyło się w dniach 26-27 maja i było poświęcone 105 rocznicy narodzin Epifana Drowniaka – Nikifora. W ramach dwudniowej imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie Łemków odbył się również koncert muzyki cerkiewnej, który miał miejsce w naszej cerkwi. Wystąpiły trzy chóry (w kolejności takiej, w jakiej rozmieszczone są zdjęcia): Chór Parafii Prawosławnej w Krynicy, Chór Diecezjalny Greckokatolickiej Katedry Św. Jana Chrzciciela w Preszowie  i Młodzieżowy Chór Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej.15 липця одбыл ся шлюб Ірины Ґбур і Мариюша Габуры. Молода дорастала в нашій парафіі (родове походжыня – по вітци, з Бортного, по матери з Вапенного), ту ходила на лекциі Закону Божого. Молодий выховал ся в Зеленій Горі (родове походжыня – по вітци, з Фльоринкы, по матери з Білцаревой).

Таінство Bінчаня совершыл о. Парох, Прот. Василий Ґалчык. Сьпівал в полным складі церковний креницкій хор. Весіла проходило згідні з лемківском народном традицийом.

15 lipca odbył się ślub Ireny Gbur i Ma-riusza Habury. Młoda dorastała w naszej parafii (rodowe pochodzenie – po ojcu, z Bartnego, po matce z Wapiennego), tu uczęszczała na lekcje religii. Młody wychował się w Zielonej Górze (rodowe pochodzenie – po ojcu, z Florynki, po matce z Binczarowej).

Sakramentu Ślubu udzielił ks. Proboszcz Prot. Bazyli Gałczyk. Śpiewał w pełnym składzie krynicki chór cerkiewny. Wesele przebiegało zgodnie z łemkowską narodową tradycją.Ювілейний рік 2000-ий рік был богатий в подіі. Во вшыткых парафіях православной Перемышльско-Новосандецкой Єпархіі орґанізувано ювілейны торжества, з посвячыньом околичностьовых таблиц в памят Річниці Рождества Ісуса Христа.

28 липця, враз з храмовым праздником – під проводом Його Высокопреосвященства Архієпископа Адама – торжество такє проходило в Креници. Посвячено мармурову таблицю, одправлено архієрейску Божественну Літургію. Тематычна проповід Архієрея украсила праздник і прикликала до чловечого вразумліня перед маєстатом Ісуса Христа і Його 2000-літньом уж Церквом.

Jubileuszowy rok 2000-y był bogaty w wydarzenia. We wszystkich parafiach prawosławnej Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej organizowano jubileuszowe uroczystości, z poświęceniem okolicznościowych tablic ku pamięci wielkiej rocznicy Narodzenia Jezusa Chrystusa.

28 lipca, wraz ze świętem parafialnym – pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Adama – uroczystość taka odbyła się w Krynicy. Poświęcono marmurową tablicę, odprawiono arcypasterskie nabożeństwo. Tematyczne słowo Arcypasterza uświetniło uroczystość i przywołało do człowieczej zadumy wobec majestatu Jezusa Chrystusa Jego 2000-letniego już Kościoła.