Kronika Parafialna - Rok 1986


Рік 1986 зачынат ся барз міцным акцентом, передовшыткым під оглядом культурной діяльности. Приготовлена в осени через хор, інсценізация п.н. Велийне інтермеццо авторства Петра Мурянкы, представляна є з початку на Лемковині, потім на Західніх Землях.   Хор зміцнює молодіж: Емілиян Циркот, Петро і Андрий Клинківскы, Ярослав  і Мирослав Пеляк, Іриней Дзядик. З креницкым хором зачынают тіж сьпівати молоды ґорличанкы: Мария і Анна Дрейович та Яніна і Ірина Корбич (будут з нами сьпівати пару років, по чым станут ся міцныма членами єпархіяльного хору).  В Інтермеццо выступуют тіж діти: Оля Васєнко, Мірко Клинківскій і Богдан Пеляк.

Rok 1986 zaczyna się bardzo mocnym akcentem, przede wszystkim pod względem działalności kulturalnej.  Przygotowana jesienią przez chór, inscenizacja pt. Wigilijne intermezzo autorstwa Petra Murianki, przedstawiana jest z początku na Łemkowszczyźnie, potem na Ziemiach Zachodnich. Chór wzmacnia młodzież: Emilian Cyrkot, Piotr i Andrzej Klinkowscy, Jarosław i Mirosław Pelak, Ireneusz Dziadyk. Z krynickim chórem zaczynają też śpiewać młode gorliczanki: Maria i Anna Drejowycz, Janina i Irena Korbycz (będą z nami śpiewać kilka lat, póżniej staną się mocnymi członkami chóru diecezjalnego). W Intermezzo występują również dzieci: Ola Wasienko, Mirek Klinkowski i Bogdan Pelak.


Жыд одвиділ Чікаґо, Реґетів, Саратов. — Żyd odwiedził Chicago, Regetów, Saratow.

На выступы треба было позволіня цензуры. Опечатувана была каж-да сторона тексту представліня, тлумаченого на польскій язык.

Na występy trzeba było pozwolenia cenzury. Opieczętowana była każda strona tekstu przedstawienia, tłumaczonego na język polski.

***

18 липця креницкій хор дає концерт церковной музыкы на IV Лемківскій Ватрі, першыраз орґанізуваній в Бортнім. Выступ одбыл ся в церкви – музею.

18 lipca krynicki chór daje koncert muzyki cerkiewnej na IV Łemkowskiej Watrze.

Tadeusz A. Olszański, Wokół łemkowskich Watr i spraw, „Magury” 89, SKPB Warszawa, str. 85

***

24 серпня хор сьпівал підчас архієрейской Службы Божой і посвячыня церкви в Розділю. Торжества возглавлял Його Блаженство, Митрополита Василий.

24 sierpnia chór śpiewał podczas arcypasterskiej Liturgii i poświęcenia cerkwi w Rozdzielu. Uroczystością przewodniczył Jego Eminencja Metropolita Bazyli.

***

6 вересня 1986. Акт нотарияльний. Репертория А. Нр 801/86 (Державнe Нотарияльнe Бюро в Мушыні). Парафія набыла ділянку Нр 865/1, Вічыста книга  Нр 10890, на вічысте ужыткуваня – од Уряду Міста  і Ґміны Крениця, з власности Скарбу Державы.

6 września 1986. Akt notarialny. Repertorium A. Nr 801/86 (Państwowe Biuro Notarialne w Muszynie). Parafia nabyła działkę Nr 865/1, Kw. Nr 10890, na wieczyste użytkowanie od Urzędu Miasta i Gminy Krynica, własność Skarbu Państwa.

***


14 вересня. Положыня угольного каменя під будову Церкви Св. Тройці  в Ґорлицях. О. Василий Ґалчык асистує Його Преосвященству Єпископови Адамови. (Креницкій клер орґанізує і обслугує ґорлицку парафію од 1985 рока. Богослужыня одбывают ся в деревянім будинку, видочным на знимці долов.)

14 września. Położenie kamienia węgielnego pod budowę Cerkwi Św. Trójcy w Gorlicach. O. Bazyli Gałczyk asystuje Jego Ekscelencji Biskupowi Adamowi. (Krynicki kler organizuje i obsługuje gorlicką parafię od 1985 roku. Nabożeństwa odbywają się w drewnianym budynku, widocznym na zdjęciu obok.) Chór z Krynicy śpiewa podczas „zakładki” cerkwi.

***

6 грудня остає заключена догода помедже Православном Парафійом в Креници а выконавцьом Марияном Плевом на выконаня цілковитого сурового стану церкви враз з деревяном конструкцийом даху i вежами.

6 grudnia zostaje zawarta umowa pomiędzy Parafią Prawosławną w Krynicy a wykonawcą Marianem Plewą na wykonanie całkowitego surowego stanu cerkwi łącznie z więźbą dachową i wieżami.