Rezultaty mikroprojektu projektu
„Ikonopisanie na Pograniczu”


Rezultatem realizacji mikroprojektu jest ochrona i rozwój polskiego i słowackiego
dziedzictwa ikonopisania, zrealizowane przez:


- nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów i współpracy pomiędzy
osobami posiadającymi uzdolnienia artystyczne i mieszkającymi po różnych
stronach granicy,

- realizację wspólnych warsztatów,

- promocję tematu po obydwu stronach granicy w ramach wspólnych stałych wystaw.


W celu osiągnięcia rezultatów w ramach mikroprojektu odbyły się warsztaty
ikonopisania, wyjazd celem zapoznania się uczestników warsztatów z polskim
i słowackim dziedzictwem ikonopisania, została wydana i bezpłatnie
dystrybuowana publikacja promująca dziedzictwo kulturowe pogranicza oraz
przygotowano wystawy ikon pogranicza, w każdej zaprezentowane zostały prace
powarsztatowe oraz inne ikony zabytkowe i współczesne. Poprzez realizację zadań
projektowych nawiązana została współpraca osób zajmujących się ochroną
dziedzictwa ikonopisania, zainicjowane zostały działania podtrzymujące
współczesne ikonopisanie, a wystawy wspólnego dziedzictwa w miejscowościach
partnerskich stanowią atrakcyjny produkt, z którego korzystają zarówno mieszkańcy jak i turyści.


Rezultatem projektu są wystawy ikon zabytkowych i współczesnych w Kurowie
i Krynicy - Zdroju, prezentujące wspólne dziedzictwo pogranicza polsko -
słowackiego, miejsca te posiadają potencjał rozwojowy dla aktywizacji współpracy
w zakresie polsko słowackiej kultury, przez organizację w tych miejscach kolejnych
wydarzeń kulturalnych i poszerzanie ekspozycji. Produkty osiągnięte w wyniku
realizacji projektu posiadają charakter trwały. Realizacja warsztatów została
udokumentowana w formie fotograficznej, następnie w publikacji. Trwały
charakter posiada publikacja powstała w wyniku realizacji przedsięwzięcia, która
będzie przedstawia ikony pogranicza polsko - słowackiego oraz prace osób
biorących udział w warsztatach. Wystawy w Kurovie i Krynicy-Zdroju posiadają
potencjał rozwojowy, są poszerzane o kolejne ikony, są to prace przekazane od
osób i instytucji, które posiadają ikony nie wyeksponowane w świątyniach,
a przechowywane w archiwach domowych i w zapleczach instytucji oraz ikony
współczesne wykonane przez uczestników warsztatów oraz osoby zainteresowane
promocją swojej twórczości, zamieszkałe na terenie pogranicza polsko-słowackiego.
Wspólne wartości budują współpracę i tożsamość mieszkańców pogranicza po
obydwóch stronach granicy, a ikonopisanie dzięki realizacji zadania dla osób
przyjezdnych stanowi o atrakcyjności pogranicza.Do poczytania :)


- Ikonopisanie na Pograniczu (PL)

- Ikonopisanie na Pograniczu (SK)

- Ikonopisanie na Pograniczu (ENG)


- Ikonoterapia (PL)

- Ikonoterapia (SK)


* * * * * * * * * *

PUBLIKACJA „IKONOPISANIE NA POGRANICZU”

 

Publikacja została przygotowana w ramach podsumowania realizacji projektu. Prezentujemy w niej fotografie z realizacji projektu, w tym ikony wykonane przez uczestników warsztatów oraz wybrane ikony z cerkwi znajdujących się na terenie pogranicza Polski i Słowacji.  Publikacja ma na celu popularyzację informacji na temat ikonopisania w Beskidzie Niskim oraz przekazanie wiedzy o tym, że teren pogranicza polsko – słowackiego stanowi jednolitą krainę kulturową. Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie w Parafii Prawosławnej w Krynicy – Zdroju.* * * * * * * * * *WYCIECZKA W RAMACH WARSZTATÓW IKONOPISANIA

 

W ramach warsztatów ikonopisania zrealizowaliśmy w miesiącu wrześniu 2017r. jednodniową wycieczkę do muzeum ikon w Sanoku i w Bardejowie. Jej celem było zapoznanie się  z dziedzictwem ikonopisania oraz poznanie dwóch najważniejszych placówek muzealnych w regionie pogranicza polsko - słowackiego, w których znajdują się ekspozycje ikon.


Zapraszamy do foto galerii :)* * * * * * * * * *WYSTAWY IKON

Wystawy ikon zorganizowane zostały w Krynicy - Zdroju i Kurowie, zainaugurowane zostały konferencjami otwierającymi wystawy na podsumowanie projektu. Wystawy posiadają charakter stały, w ich otwarciu wzięli udział duchowni z Polski i Słowacji, osoby zajmujące się ikonopisaniem. Gospodarzem spotkania był ksiądz Piotr Pupczyk, który powitał uczestników konferencji i opowiedział o historii parafii Prawosławnej pw. Św. Włodzimierza oraz tutejszym ikonostasie. Wykład na temat teorii ikonopisania wygłosił ksiądz Andrzej Nikulin - proboszcz Parafii pw. Św. Apostoła Łukasza z siedzibą w miejscowości Kurov, natomiast refleksjami na temat pracy warsztatowej przy pisaniu ikon podzieliła się z uczestnikami konferencji Pani Gabriela Siuta. Temat wystąpienia koordynatora mikroprojektu Pani Barbary Sarneckiej, oprócz prezentacji działań w projekcie, podporządkowany został pogłębieniu refleksji na temat twórczości artystycznej realizowanej w ramach współpracy polsko - słowackiej oraz potrzebie zachowania i rozwijania łemkowskiego dziedzictwa kulturowego. Podsumowaniem konferencji było wypracowanie wniosków, stanowiących założenia rozwoju współpracy transgranicznej, które będą mogły być realizowane w formie nowych projektów. Wystawy ikon mają charakter stały, ekspozycje będą poszerzane w przyszłości, przez dodawanie kolejnych ikon, które obecnie nie są wyeksponowane w świątyniach, a znajdują się w posiadaniu osób i instytucji po obydwóch stronach granicy oraz współczesnych ikon wykonywanych przez uczestników projektu i przekazanych bezpłatnie na wystawy dla promowania własnej twórczości. Wystawy ikon w Krynicy – Zdroju i Kurowie są ogólnodostępne i bezpłatne do zwiedzania w wyznaczonych porach.


Zapraszamy do foto galerii :)


* * * * * * * * * *Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA

Polska -Słowacja 2014-2020tytuł mikroprojektu: Ikonopisanie na Pograniczu

Kontakt: tel. 604435394, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , http://www.cerkiew-krynica.ns24.netKontakt z koordynatorem projektu: Barbara Sarnecka: tel. 504838581* * * * * * * * * *Udział procentowy współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%


Cel ogólny mikroprojektu oraz sposób w jaki przyczynia się do realizacji celu szczegółowego programu:


Celem projektu jest ochrona i rozwój polskiego i słowackiego dziedzictwa ikonopisania przez nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów i współpracy pomiędzy osobami posiadającymi uzdolnienia artystyczne i mieszkającymi po różnych stronach granicy, realizację wspólnych warsztatów oraz promocję tematu po obydwu stronach granicy w ramach wspólnych stałych wystaw. Cel projektu wpisuje się w cel programu, jakim jest zapewnienie wspólnej ochrony, wzmocnienia i rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz skutecznego i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa celem podniesienia poziomu atrakcyjności pogranicza. Poprzez realizację zadań projektowych nawiązana zostanie współpraca osób zajmujących się ochroną dziedzictwa ikonopisania, zainicjowane zostaną działania podtrzymujące współczesne ikonopisanie, a stałe wystawy wspólnego dziedzictwa w miejscowościach partnerskich stanowić będą nowy jakościowo i atrakcyjny produkt, z którego korzystać będą zarówno mieszkańcy jak i turyści. Rezultatem projektu będą wystawy stałe ikon zabytkowych i współczesnych w Kurowie i Krynicy - Zdroju, prezentujące wspólne dziedzictwo pogranicza polsko - słowackiego, które posiadać będą potencjał miejsc rozwoju aktywnej polskiej i słowackiej kultury, przez organizację w tych miejscach kolejnych wydarzeń kulturalnych i poszerzanie ekspozycji.


Cele szczegółowe mikroprojektu

- ochrona i czerpanie z dziedzictwa kulturowego ikonopisania inspiracji dla kultury współczesnej działalności kulturalnej polskiej i słowackiej.
- przygotowanie wspólnej oferty kulturalnej i wymiana informacji pomiędzy osobami ze Słowacji i Polski obsługującymi ruch turystyczny.
- wykorzystanie wspólnych tradycji w budowaniu produktu turystycznego wspólnego dla pogranicza polsko - słowackiego.


Działania:

   1. Realizacja warsztatów: Planujemy zorganizować warsztaty ikonopisania dla 30 osób, w tym 15 ze Słowacji. Warsztaty będą przeprowadzone w Krynicy – Zdroju, ich realizacja odbędzie się w świetlicy parafialnej. W ramach działania przewidujemy jednodniową wycieczkę do muzeum ikon w Sanoku i w Bardejowie. Jej celem jest zapoznanie się z dziedzictwem ikonopisania oraz poznanie dwóch najważniejszych placówek muzealnych w regionie, w których znajdują się ekspozycje ikon. W wyniku realizacji warsztatów każdy uczestnik przygotuje co najmniej 1 ikonę.


   2. Przygotowanie i wydruk publikacji: W publikacji zaprezentowane zostaną w formie katalogu wybrane ikony z cerkwi znajdujących się na terenie Polski i Słowacji oraz prace wykonane przez uczestników warsztatów, wraz z ich opisem. Zaprezentowane w niej zostaną m.in. fotografie z warsztatów oraz dane teleadresowe osób biorących udział w warsztatach, zaś najważniejsze informacje będą podane w języku słowackim i angielskim.


   3. Wystawy ikon: Zorganizowane zostaną w Krynicy - Zdroju i Kurowie, zainaugurowane konferencjami otwierającymi wystawy na podsumowanie projektu. Wystawy będą mieć charakter stały. Do uczestnictwa w ich otwarciu zaproszeni zostaną duchowni z Polski i Słowacji, przedstawiciele samorządów, osoby zajmujące się ikonopisaniem, przedstawiciele mediów. Odbędą się 2 wykłady na temat ikonopisania. Tematy wykładów, oprócz prezentacji działań w projekcie, podporządkowane zostaną pogłębieniu refleksji na temat twórczości artystycznej oraz potrzebie współpracy trans granicznej w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego. Podsumowaniem konferencji będzie wypracowanie wniosków, stanowiących założenia rozwoju współpracy transgranicznej, które będą mogły być realizowane w formie projektów. Wystawy ikon będą mieć charakter stały, ekspozycja ikon będzie poszerzana w przyszłości , przez dodawanie kolejnych ikon, które obecnie nie są wyeksponowane w świątyniach, a znajdują się w posiadaniu osób i instytucji po obydwóch stronach granicy oraz współczesnych ikon wykonywanych przez uczestników projektu i przekazanych bezpłatnie na wystawę dla promowania własnej twórczości. Wystawy będą ogólnodostępne i bezpłatne do zwiedzania w wyznaczonych porach. Na potrzeby realizacji tego działania niezbędne będzie zapewnienie transportu ikon z Polski na Słowację i z powrotem, ponadto opłacenie wykładowcy, catering na otwarcie wystaw i wynajem sali pod wystawę.


Okres realizacji:

2017-02 - 2017-11


Wartość mikroprojektu: 26 169,48 €, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 22 244,05 €
* * * * * * * * * *


Projekt jest realizowany przez Parafię Prawosławną p.w. Św. Włodzimierza z Krynicy – Zdroju w partnerstwie z Parafią Prawosławną ze słowackiego Kurova, dotyczy ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz rozwijania współpracy mieszkańców pogranicza. Rusini – Łemkowie w regionie krynicko – bardejowskim byli dawniej pośrednikami w wymianie informacyjnej i kulturowej pomiędzy ludnością polską i słowacką, a region pogranicza był wielokulturowy. Problemem, którego dotyka projekt jest zanikanie unikalnego dziedzictwa pisania ikon wśród osób mieszkających po obydwu stronach granicy, a dorastających pośród dziedzictwa Łemkowszczyzny (cerkwie, ikonostasy, krzyże przydrożne, mała architektura). Po wojnie w związku z dezintegracją społeczności łemkowskiej (wysiedlenie w akcji Wisła), łemkowskie ikonopisarstwo uległo zapomnieniu, nie mniej zajmuje się tym tematem kilku pasjonatów, mieszkających po obydwu stronach granicy. W ramach mikroprojektu realizowane są warsztaty pisania ikon, które odbywają się w świetlicy Cerkwi Prawosławnej w Krynicy – Zdroju, zrealizowana zostanie wizyta studyjna uczestników projektu oraz przygotowane wystawy ikon w obydwu miejscowościach. Zadaniem projektu jest podtrzymanie zanikającej formy twórczości Łemkowszczyzny: ikonopisarstwa, a przy okazji wzmocnieniu ulegną kontakty trans graniczne pasjonatów w tej dziedzinie. Poprzez organizację międzynarodowych warsztatów, budowane są relacje pomiędzy twórcami i osobami zainteresowanymi kontynuacją tradycyjnego rzemiosła. Na zakończenie projektu wydana zostanie publikacja oraz przygotowane zostaną w Krynicy i Kurovie wystawy ikon powstałych w ramach warsztatów.


Zapraszamy do foto galerii :)