Loading color scheme

Kronika Parafialna - Rok 1984

Kronika Parafialna - Rok 1984

5 січня Польскє Радийо (Варшавскій Осередок) нагрыват з креницкым церковным хором Різдвяну вечырню Велиі і коляды, емітуваны пак в загальнопольскым проґрамі.

5 stycznia Polskie Radio (Ośrodek Warszawski) nagrywa z krynickim chórem cerkiewnym  wieczernię Wigilii i kolędy, emitowane później w ogólnopolskim programie.


Рік 1984 то рік інтенсивных будівельных робіт. Двигат ся вежа і єдночасні доконує ся выкопів під фундаменты цілой святыні. Переміщат ся тым самым соткы тон землі на місце плянуваного паркінґу. На єй місце переліют ся неодолга тисячы тон бетону в фундаментовы лавиці і головны філяры конструкциі, озброєны тисячами дротів ріжного формату і грубости.

Фундаменты під цілу церков заляны остают за дармо через групу студентів Християньской Богословской Академіі під проводом о. Пароха. За тоту титанічну роботу, підчас вакаций, Парафія выражат безграничну вдячніст для тых молодых люди. Най іх Бог благословит.

Rok intensywnych prac budowlanych. Wznosi się wieża i jednocześnie dokonuje się wykopów pod fundamenty całej świątyni. Przemieszcza się tym samym setki ton ziemi w miejsce planowanego parkingu. Na jej miejsce przeleją się niebawem tysiące ton betonu w ławice fundamentowe i główne filary konstrukcji, uzbrojone tysiącami drutów różnego formatu i grubości.

Fundamenty pod całą cerkiew zostają zalane gratisowo przez grupę studentów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej pod przewodnictwem Ks.Proboszcza. Za tę tytaniczną robotę, podczas wakacji, Parafia wyraża bezgraniczną wdzięczność dla tych młodych ludzi. Niech im Bóg błogosławi.Фундаменты під олтарну част церкви, видок з вытягненых на высокіст 4 метрів стін дзвінниці. В центрі тот сам історичний крест – на  закладці, якій стоіт днес пред церквю, при бічным вході на хор (напис на ним выконал Володислав Грабан).

Fundamenty pod prezbiterium (dolne zdjęcie na stronie poprzedniej), widok z wymurowanych na wysokość 4 m. ścian dzwonnicy. W centrum ten sam historyczny krzyż – na „zakładce”, jaki stoi dziś przed cerkwią, przy bocznym wejściu na chór (napis na nim wykonał Władysław Graban).Зас пришло запрошыня на Дни Церковной Музыкы в Гайнівці. Запрашаны будеме і в дальшых роках, але креницкій хор, зо взгляду передовшыткым на фундушы, так потрібны парафіі, не буде брал участи в фестівали.

Znów przyszło zaproszenie na Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. Zapraszani będziemy i w latach następnych, ale chór krynicki, przede wszystkim ze względu na fundusze, tak potrzebne parafii, nie będzie brał udziału w festiwalu.В недільне пополудне – стріча з гостьом-фундатором Іваном Головачом з Америкы, на беріжку, по якым днес остал лем малий краік, бо розкопано го пошырюючы місце під будову плебаніі.

На знимці, од ліва до права: Петро Трохановскій з Ігорьом, Софія Ворона, Ірина Ґрыч з Юстином Каня, Мария Грабан з Евеліном Грабан, о. Василь Ґалчык, імость Люба з Павльом, Йоланта Дзядик з Мартом Грабан, Марйоля Ґурба з Даньком Ґалчыком; выжше – Ірина Ґбур, Іван Головач, Мирослав Пеляк з Демком Трохановскым, Андрий Клинківскій, Ірко Дзядик, наступний ряд – Оля Васєнко, Лешко Ґрыч, Петро Клинківскій, двох незнаных; наст. ряд – Артур Грабан, Томко Дзядик, Андрий Ґрыч; на самій горі – Юрко Ґбур, Мірко Клинківскій.

W niedzielne popołudnie - spotkanie z gościem-fundatorem Iwanem Hołowaczem z Ameryki, na brzegu, po jakim dziś został tylko mały kawałek, bo rozkopano go poszerzając miejsce pod budowę plebanii.

Na zdjęciu, od lewej do prawej: Piotr Trochanowski z Igorem, Zofia Wrona, Irena Grycz z Justyną Kaniom, Maria Graban z Eweliną Graban, o.Bazyli Gałczyk, matuszka Luba z Pawłem, Jolanta Dziadyk z Martą Graban, Mariola Gurba z Danielem Gałczykiem; wyżej - Irena Gbur, Iwan Hołowacz, Mirosław Pelak z Damianem Trochanowskim, Andrzej Klinkowski, Irek Dziadyk, następny rząd - Ola Wasienko, Leszek Grycz, Piotr Klinkowski, dwóch nieznanych; nast.rząd - Artur Graban, Tomek Dziadyk, Andrzej Grycz; na samej górze - Jurek Gbur, Mirek Klinkowski.21 вересня хор сьпіват на закладці Церкви Рождества Пр. Богородиці в Розділю.

21 września chór śpiewa na „zakładce” Cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Rozdzielu.Дальше глядат ся, так в краю як і за границьом, сердків на будову церкви. Ниже ксерокопія фраґменту листу (25.11.1984) Семана Мадзеляна з Вотервліт (ЗДА).

Dalej szuka się, tak w kraju jak i za granicą, środków na budowę cerkwi. Niżej kserokopia fragmentu listu (25.11.1984) Semana Madzelana z Watervliet (USA).


(...) Twój list dałem przeczytać księdzu ukraińskiej prawosławnej cerkwi, do której tymczasem należę, on zaś za moją zgodą dał przeczytać swemu biskupowi, a teraz wyślę go do mojego brata Wasyla.