Loading color scheme

Kronika Parafii

ЛІТОПИСПРАВОСЛАВНОЙ ПАРАФІІ В КРЕНИЦИ***1981-2012***KRONIKAPARAFII PRAWOSŁAWNEJ W KRYNICY

Kronika Parafialna - Rok 2001

Рік тот розпочал ся міцно ожывленом релігійно-культурном діяльністю. В Різдвянім часі зас ходили колядникы. І хоц в Креници – то не новина, того рока была то – за словами парафіян – єдна з найліпшых груп, новой, наступной ґенерациі, з новым репертуаром. Участ брали: Ангел (Улька Трохановска), Царі (Христина Ґалік, Оля Ґрич, Аґнєшка Дзядик), Ірод (Павел Ґалчык), Ґазда (Ярослав Ґрич), Пастырі (Анна Ґалчык, Сабіна Півоварчык), Жыд (Михал Качор / Андрий Трохановскій),  Пастыр – акомпаніатор (Ігор Трохановскій).

Rok ten rozpoczął się mocno ożywioną religijno-kulturalną działalnością. W Bożonarodzeniowym okresie znów chodzili kolędnicy. I chociaż w Krynicy - to nie nowina, tego roku była to - według parafian - jedna z najlepszych grup, nowej następnej generacji, z nowym repertuarem. Udział brali: Anioł (Julia Trochanowska), Królowie (Krystyna Galik, Ola Grycz, Agnieszka Dziadyk), Herod (Paweł Gałczyk), Gazda (Jarosław Grycz), Pasterze (Anna Gałczyk, Sabina Piwowarczyk), Żyd (Michał Kaczor/Andrzej Trochanowski), - akompaniator (Igor Trochanowski).

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

Kronika Parafialna - Rok 2000

Наша Весна 2000 рока стояла під знаком І Медженародного Бієнале Лемківской/Русиньской Культуры, якє проходило в днях 26-27 мая і было посвячене 105-ій річници народжыня Епифана Дровняка – Никыфора. В рамах двохденной імпрезы орґанізуваной через Стоваришыня Лемків одбыл ся тіж концерт церковной музыкы, якій проведено в нашій церкви.

Выступили три хоры (за порядком, в якым розміщено знимкы): Хор Православной Парафіі в Креници, Єпархіяльний Хор Грекокатолицкой Кафедры Св. Йоана Крестителя в Пряшові і Молодіжний Хор Єпархіі Перемышльско-Новосандецкой.

Nasza Wiosna 2000 roku stała pod znakiem I Międzynarodowego Biennale Kultury Łemkowskiej/Rusińskiej, które odbyło się w dniach 26-27 maja i było poświęcone 105 rocznicy narodzin Epifana Drowniaka – Nikifora. W ramach dwudniowej imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie Łemków odbył się również koncert muzyki cerkiewnej, który miał miejsce w naszej cerkwi. Wystąpiły trzy chóry (w kolejności takiej, w jakiej rozmieszczone są zdjęcia): Chór Parafii Prawosławnej w Krynicy, Chór Diecezjalny Greckokatolickiej Katedry Św. Jana Chrzciciela w Preszowie  i Młodzieżowy Chór Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej.


TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

Kronika Parafialna - Rok 1999

23 мая приступували до Таінства Святой Сповіди двоюрідны братя – Миколай Ґрич і Славомір Ґрич.

 23 maja przystępowali do Sakramentu Pierwszej Spowiedzi kuzyni – Mikołaj Grycz i Sławomir Grycz.

Хлопці заховували обовязуючий од пілночы канонічний піст, прото не дивота, же кыршынкы просфорок барз cмакуют.

 Chłopcy zachowywali obowiązujący od północy kanoniczny post, przeto nic dziwnego, że bardzo smakują okruszynki prosforek (na zdjęciu poniżej).


TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

Kronika Parafialna - Rok 1998

24 мая до Таінства Першой Сповіди приступуют Оксана Грабан і Давид Сьвєрчыньскій.

На знимці (з 1996 р.) – Оксана і Давид на лекциі лемківского языка. Оксана тримат квіткы, за хвилю прийде з візитом Яцек Куронь – Ведучий сеймовой Комісиі Народных Меншости.

 24 maja do Sakramentu Pierwszej Spowiedzi przystępują Oksana Graban i Dawid Świerczyński.

Na zdjęciu (z 1996 r.) – Oksana i Dawid na lekcji języka łemkowskiego. Oksana trzyma kwiatki, za chwilę przyjdzie z wizytą Jacek Kuroń – Przewodniczący sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych.

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

Kronika Parafialna - Rok 1997

25 мая приступували до Таінства Першой Сповіди Давид Воргач і Улька Трохановска.

З Причастниками (од лівой): хрестны родиче Улькы – п. Петро Клинковскій і імость Люба Ґалчык, п. Моніка Воргач і хрестний отец Причастника Любомир Воргач – днешній парох Православной Парафіі в Ліґници.

 25 maja przystępowali do Sakramentu Pierwszej Spowiedzi Dawid Worhacz i Julia Trochanowska. Na zdjęciu (od lewej): chrzestni rodzice Julii – p. Piotr Klinkowski i „imost’” Luba Gałczyk, p. Monika Worhacz i chrzestny ojciec Dawida, Lubomir Worhacz – dzisiejszy proboszcz Parafii Prawosławnej w Legnicy.


TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

Kronika Parafialna - Rok 1996

Завдякы обіцяній і зреалізуваній помочы Його Высокопреосвященства Владикы Адама  – Ординария нашой Єпархіі остают выконаны вшыткы інсталяцийны і выкінчыньовы роботы внутрі церкви, враз з іконостасом, конструкцийом вікєн – практычні цілий теперішній стан.

 Парафіяне щыро влучают ся до помочы, адже роботы нефаховой і фаховой єст барз дуже. Ян Сьверчиньскі і Владислав Ґрич выконуют безодплатні цілу електричну інсталяцию – під проводом Штефана Ядлоша, якій приготовлює полну документацию.

 Dzięki obiecanej i zrealizowanej pomocy Jego Ekscelencji Arcybiskupa Adama – Ordynariusza naszej Diecezji zostają wykonane wszelkie instalacyjne i wykończeniowe prace, wraz z ikonostasem, konstrukcją okien – praktycznie cały obecny stan.

 Parafianie ofiarnie włączają się do pomocy, przecież robót niefachowych, jak i tych fachowych jest bardzo dużo. Jan Świerczyński i Władysław Grycz wykonują gratis całą instalację elektryczną – pod przewodnictwem Stefana Jadłosza, który opracowuje pełną, niezbędną dokumentację.


TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

Kronika Parafialna - Rok 1995

Того рока добудувано єден поверх вежы-дзвінниці, вкрыто ю оцинкуваном бляхом і звінчано Крестом.  Дзвінниця за проєктом має быти дуже выжша (44 метры /серединний центральний, збудуваний уж купол має 32 м./)  згідні з архітектонічном традицийом лемківскых трийдільных церкви. Здецидувано ся єднак на тымчасове розвязаня зо взгляду на великы кошты будовы.

 На головній знимці – теперішній стан дзвінниці.

На знимці вклиєній – проєкт.

 Tego roku dobudowano jedno piętro wieży-dzwonnicy, pokryto ją blachą ocynkowaną i zwieńczono Krzyżem. Dzwonnica według projektu ma być o wiele wyższa (44 metry /środkowa, centralna, już zbudowana kopuła ma 32 m. wysokości/), zgodnie z tradycją architektoniczną łemkowskich trój-dzielnych cerkwi. Zdecydowano się jednak na rozwiązanie tymczasowe ze względu na wielkie koszty budowy.

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

Kronika Parafialna - Rok 1994

22 мая приступуют до Таінства Першой Сповіди Оля Блащак, Аня Ґалчык і Андрий Трохановскій. Каплиця Святых Кірила і Мефодия,  в полній красі. На знимці з дітми – Парох – о. Василий.

 22 maja przystępują do Sakramentu Pierwszej Spowiedzi Ola Błaszczak, Ania Gałczyk i Andryj Trochanowski. Kaplica Świętych Cyryla i Metodego w pełnej krasie. Na zdjęciu z dziećmi – Proboszcz – o. Bazyli


Причастниця Аня Ґалчык з хресном мамом – нонашком Ірином Бочнєвич(Ґрич) (з дівочком) і своім татом – о. Василийом.

 Przystępująca do Sakramentu Pierwszej Spowiedzi Ania Gałczyk z matką chrzestną Ireną Boczniewycz(Grycz) (z córeczką)  i swoim tatą – o. Bazylim.


TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

Kronika Parafialna - Rok 1993

Новорічний выступ і по ним – забава... На основі той і попередніх (а і наступных) сторін Літопису мож бы судити же в креницкій парафіі більше сьпівано і бавлено ся – як роблено. Та, конец-кінцьом, жебы діти сьпівали – мусіли ся вчыти, а наука быват роботом, і то тяжком. Окрем того, зимовий і попри тім святочний час по то і єст, жебы колядувати, сьпівати. Бавити ся.

 Noworoczny występ i po nim – zabawa... Na podstawie tej і poprzednich (również następnych) stron Kroniki można by sądzić, że w krynickiej parafii więcej śpiewano i bawiono się – niż pracowano. Lecz, w końcu, żeby dzieci śpiewały – musiały się uczyć, a nauka bywa pracą i to ciężką. Prócz tego, zimowy i przy tym świąteczny okres po to i jest, żeby kolędować, śpiewać. Bawić się.


TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

Kronika Parafialna - Rok 1992

На побудувану уж найвыжшу вежу вандрує Крест. Єдны долину тягнут за линов, другы горі обережно маневруют – жебы не поканцерувати одітого в мідь Креста. Буде він адже стоял долгыма роками в хвилях і непогодах.

На своім місци Крест здавал ся буде невелькій, але порівнайте його величыну з людми... І повірте же його замонтуваня горі коштувало барз дуже чловечой змысности, труду і одвагы.

 Na zbudowaną już najwyższą wieżę wędruje Krzyż. Jedni na dole ciągną za linę, drudzy na górze delikatnie manewrują – żeby nie pokancerować odzianego w miedź Krzyża. Będzie on przecież stał przez długie lata w pogodach i niepogodach.

Na swoim miejscu Krzyż wydawał się będzie mały, ale porównajcie jego rozmiary z ludźmi... I uwierzcie że jego zamontowanie kosztowało bardzo wiele człowieczej zręczności, trudu i odwagi.Забава для діти, зорґанізувана в осени 1992 рока – „так о, без специяльной нагоды”.

 Zabawa dla dzieci, zorganizowana jesienią 1992 roku – „tak o, bez specjalnej okazji”.

Kronika Parafialna - Rok 1991

В Різдвянім часі орґанізувано забавы для діти, получены зо святочныма выступами. В кінци 80-тых і на початку 90-тых років брали в них участ і діти з ґорлицкой парафіі, обслугуваной через креницкій клер. Імпрезы тoты роблено наперемінні – єдного рока в Креници, наступного в Ґорлицях.

W Bożonarodzeniowym okresie organizowano zabawy dla dzieci, połączone ze świątecznymi występami. W końcu lat 80-tych i na początku 90-tych brały w nich udział również dzieci z gorlickiej parafii, obsługiwanej przez krynicki kler. Imprezy te robiono na przemian – jednego roku  w Krynicy, następnego w Gorlicach.

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

Kronika Parafialna - Rok 1990

Хоц креницка парафія невелика, числит лем тридцет пару родин, в тым  і самітных старшых люди, — діти в па-рафіі єст порівняно дуже. Што рік, або што два рокы до Таінства Першой Сповіди приступує по кілкоро діти („переступны” рокы бывают товды, коли до Першой Сповіди має приступити лем єдна дітина; товды жде она рік на своіх молодшых приятелів, адже в групі – все барже святочно. На знимці, в дни 3 червця 1990 рока, на своє перше Таінство Сповіди ждут (од права до ліва): Даниіл Ґалчык, Марта Грабан, Даміан і Ігор Трохановскы.

 Увага: В Літописи поміщено лем тоты знимкы з родинных торжеств, якыма диспонувал клер; шкода же не нашли ся ту – хоц могли – родинны фотоґрафіі вшыткых парафіян.

 Chociaż parafia krynicka jest niewielka, liczy tylko trzydzieści kilka rodzin, w tym i samotnych starszych ludzi,  - dzieci w parafii jest stosunkowo dużo. Co rok, albo co dwa lata do Sakramentu Pierwszej Spowiedzi przystępuje po kilkoro dzieci (lata „przestępne” bywają wtedy, gdy do Pierwszej Spowiedzi ma przystąpić tylko jedno dziecko; wtedy czeka ono na swoich młodszych przyjaciół, przecież w grupie – zawsze bardziej świątecznie. Na zdjęciu, w dniu 3 czerwca 1990 roku, na swój pierwszy Sakrament Spowiedzi czekają (od prawej do lewej): Daniel Gałczyk, Marta Graban, Damian i Igor Trochanowscy.

 Uwaga: W Kronice umieszczono tylko te zdjęcia z rodzinnych uroczystości, którymi dysponował kler; szkoda że nie znalazły się tu – chociaż mogły – rodzinne fotografie wszystkich parafian.


TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

Kronika Parafialna - Rok 1989

Дальший етап будовы церкви. Выконує ся шалюнкы і заливат склепліня над серединном і олтарном частю храму (перед тым мурує ся тіж наступну партию стін вежы, што выкликане є конечністю конструкцийного получыня єй зо серединном частю).

 Dalszy etap budowy cerkwi. Wykonuje się szalunki i zalewa sklepienia nad nawą i prezbiterium (przedtem muruje się też następną partię ścian wieży, co wywołane jest koniecznością konstrukcyjnego połączenia jej z częścią środkową świątyni – nawą.Кінчыт ся роботы в середині будинку плебані (вакуваня, малюваня) і в вересни креницкій клір переносит ся по семох роках скытаня по вынаятых кутах на символічне „своє” (передтым парох мешкал – о чым не спомнено выжше – в п. Гойсаків, пак в єднопо-койовым мешканю, при ул. Крашевского 36, потім же в трипокойовым при ул Дітля 3; жак мешкал в єднопокойовым (плюс поміщыня на піддашу) мешканю при ул. Крашевского 36).

 Kończy się roboty wewnątrz budynku plebanii (tynkowanie, malowanie) i we wrześniu kler krynicki przenosi się po siedmiu latach „obijania” się po wynajętych kątach na symboliczne „swoje” (przedtem proboszcz mieszkał – o czym  nie wspomniano wyżej – u p. Hojsaków, później w jednopokojowym mieszkaniu przy ul Kraszewskiego 36, po czym w trzypokojowym przy ul Dietla 3; psalmista mieszkał w jedno-pokojowym (plus pomieszczenie na poddaszu) mieszkaniu przy ul. Kraszewskiego 36).Дале чынит ся стараня о придбаня фондів, тепер уж передовшыткым на будову церкви. Парафія звертат ся до церковных спільнот і приватных осіб на еміґрациі, як і в краю з численныма писмами. Пониже представляме фраґмент єдного з такых писм – прошынь:

 Dalej zabiega się o fundusze, teraz już przede wszystkim na budowę cerkwi. Parafia zwraca się do cerkiewnych wspólnot i osób prywatnych na emigracji i w kraju z licznymi pismami. Powyżej przedstawiamy fragment jednego z takich pism – próśb.

Kronika Parafialna - Rok 1988

Рік обходів 1000-літя Крещыня Руси. В каждій парафіі при нагоді храмового свята, одбывают ся торжества посвячены тій великій річници. І до нас приіжджат 22 мая значуче число священства, з Його Преосвященством Владыком Адамом на челі.  По торжественній Літургіі і гостині креницкы діти і молодіж, враз я церковным хором представляют зобраным Гостям словно-музычний монтаж, в якым Нарратор на тлі выконуваной через хор пісні „Богородице Діво” м.ін. повідат:

...Уж очыстили ся од кырви воды Свіржавы, уж прозрачны течут (...). І Білий Хорват уж весільший. Не все страшным вісткам приходити. От – лем што – зо сходу, з далекого Кыєва надышла радіст: Князь Руси, Владимір Святославич, внук великой княгыні Ольгы принял віру Христову. Принял єй таком, як і мы віроісповідуєме. Окрестил в Славутичу Полян, крестит цілу Русь. Він возме нас під крыла своі, не даст выдерти гордости слaвянской нашой, слова рідного з церковці, не даст замінити го на німу німеччыну, чуджу латинщыну. Богородице Діво, радости нашій радуй ся!

 Rok obchodów 1000-lecia Chrztu Rusi. W każdej parafii przy okazji odpustu odbywają się uroczystości poświęcone tej wielkiej rocznicy. I do nas przyjeżdża wielu kapłanów, z Jego Eminencją Biskupem Adamem na czele. Po Liturgii i przyjęciu krynickie dzieci i młodzież wraz z chórem przedstawiają zebranym słowno-muzyczny montaż, w którym Narrator na tle wykonywanej przez chór pieśni Bohorodyce Diwo m. in. mówi:

 ...Już oczyściły się od krwi wody Swirżawy, już przeźroczyste płyną (...) I Bały Chorwat już weselszy. Czy zawsze straszne wieści mają przychodzić! Oto – niedawno – ze Wschodu, z dalekiego Kijowa nadeszła radość: Książę Włodzimierz, wnuk wielkiej księżnej Olgi przyjął wiarę chrześcijańską. Przyjął ją taką jak my wyznajemy. Ochrzcił w Dnieprze Polan, chrzci całą Ruś. On weźmie nas pod swoje skrzydła, nie da wydrzeć dumy słowiańskiej naszej, słowa ojczystego z cerkwi, nie da zamienić ją na niemą niemczyznę, obcą łacinę. Bogurodzico Dziewico, raduj się!

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

Kronika Parafialna - Rok 1987

 27 квітня заключена остає догода помедже Парафійом а выконавцьом на выконаня сурового стану мекального будинку – плебаніі. Од того рока Парафія реалізує єдночасно два інвестицийны проєкты – церкви і плебаніі.

27 kwietnia zostaje zawarta umowa pomiędzy Parafią a wykonawcą na wykonanie stanu surowego budynku mieszkalnego – plebanii. Od tego czasu Parafia realizuje dwa projekty inwestycyjne – cerkwi i plebanii.


TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

Kronika Parafialna - Rok 1986

Рік 1986 зачынат ся барз міцным акцентом, передовшыткым під оглядом культурной діяльности. Приготовлена в осени через хор, інсценізация п.н. Велийне інтермеццо авторства Петра Мурянкы, представляна є з початку на Лемковині, потім на Західніх Землях.   Хор зміцнює молодіж: Емілиян Циркот, Петро і Андрий Клинківскы, Ярослав  і Мирослав Пеляк, Іриней Дзядик. З креницкым хором зачынают тіж сьпівати молоды ґорличанкы: Мария і Анна Дрейович та Яніна і Ірина Корбич (будут з нами сьпівати пару років, по чым станут ся міцныма членами єпархіяльного хору).  В Інтермеццо выступуют тіж діти: Оля Васєнко, Мірко Клинківскій і Богдан Пеляк.

Rok 1986 zaczyna się bardzo mocnym akcentem, przede wszystkim pod względem działalności kulturalnej.  Przygotowana jesienią przez chór, inscenizacja pt. Wigilijne intermezzo autorstwa Petra Murianki, przedstawiana jest z początku na Łemkowszczyźnie, potem na Ziemiach Zachodnich. Chór wzmacnia młodzież: Emilian Cyrkot, Piotr i Andrzej Klinkowscy, Jarosław i Mirosław Pelak, Ireneusz Dziadyk. Z krynickim chórem zaczynają też śpiewać młode gorliczanki: Maria i Anna Drejowycz, Janina i Irena Korbycz (będą z nami śpiewać kilka lat, póżniej staną się mocnymi członkami chóru diecezjalnego). W Intermezzo występują również dzieci: Ola Wasienko, Mirek Klinkowski i Bogdan Pelak.

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

Kronika Parafialna - Rok 1984

5 січня Польскє Радийо (Варшавскій Осередок) нагрыват з креницкым церковным хором Різдвяну вечырню Велиі і коляды, емітуваны пак в загальнопольскым проґрамі.

5 stycznia Polskie Radio (Ośrodek Warszawski) nagrywa z krynickim chórem cerkiewnym  wieczernię Wigilii i kolędy, emitowane później w ogólnopolskim programie.

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

Kronika Parafialna - Rok 1983

Іщы сьнігы вкрывают землю, іщы природа не обудила ся до жытя, але в парафіі,  в часовні під покровом Апостолів Славян Кірила і Мефодия, в тым тыхым позірні сьвіті бырміє жытя. Святкує ся торжествено Рождество Христове, Новий Рік, Йордан  і дальшы свята. В будинку п. Пеляків (см. горі - на першым пляні) інтенсивні працує церковний хор. Пізнійше пробы перенесены остают до п. Васєнків.

Jeszcze śniegi przykrywają ziemię, jeszcze przyroda nie obudziła się do życia, ale w parafii, w kaplicy p.w. Apostołów Słowian Cyryla i Metodego tętni życie. Uroczyście świętuje się Boże Narodzenie, Nowy Rok, Chrzest Pański i kolejne święta. W budynku p. Pelaków (patrz wyżej – na pierwszym planie) intensywnie pracuje chór cerkiewny. Później próby przeniesione zostają do p.Wasienków.

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

Kronika Parafialna - Rok 1982

30 січня заключена остає догода помедже Православном Парафійом в Креници а проєктовом спілком п. Вуйтовичів з Нового Санча на опрацуваня концепциі будучых обьєктів та реалізацийного пляну на терені будучой парцелі Нр 91/4.

30 stycznia zawarta zostaje umowa pomiędzy Parafią Prawosławną w Krynicy a zespołem projektowym p. Wójtowiczów z Nowego Sącza na opracowanie koncepcji przyszłych obiektów oraz planu realizacyjnego na terenie przyszłej parceli Nr 91/4.

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

Kronika Parafialna - Rok 1981

Православну Парафію в Креници ериґувано децизийом Його Блаженства Блаженнійшого Василия Митрополиты Варшавского і Цілой Польщы дня 1 червця 1981 рока.

Prawosławną Parafię w Krynicy erygowano decyzją Jego Eminencji Najprzewielebniejszego Bazylego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski dnia 1 czerwca 1981 roku.

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE