Loading color scheme

Kronika Parafialna - Rok 2001

Kronika Parafialna - Rok 2001

Рік тот розпочал ся міцно ожывленом релігійно-культурном діяльністю. В Різдвянім часі зас ходили колядникы. І хоц в Креници – то не новина, того рока была то – за словами парафіян – єдна з найліпшых груп, новой, наступной ґенерациі, з новым репертуаром. Участ брали: Ангел (Улька Трохановска), Царі (Христина Ґалік, Оля Ґрич, Аґнєшка Дзядик), Ірод (Павел Ґалчык), Ґазда (Ярослав Ґрич), Пастырі (Анна Ґалчык, Сабіна Півоварчык), Жыд (Михал Качор / Андрий Трохановскій),  Пастыр – акомпаніатор (Ігор Трохановскій).

Rok ten rozpoczął się mocno ożywioną religijno-kulturalną działalnością. W Bożonarodzeniowym okresie znów chodzili kolędnicy. I chociaż w Krynicy - to nie nowina, tego roku była to - według parafian - jedna z najlepszych grup, nowej następnej generacji, z nowym repertuarem. Udział brali: Anioł (Julia Trochanowska), Królowie (Krystyna Galik, Ola Grycz, Agnieszka Dziadyk), Herod (Paweł Gałczyk), Gazda (Jarosław Grycz), Pasterze (Anna Gałczyk, Sabina Piwowarczyk), Żyd (Michał Kaczor/Andrzej Trochanowski), - akompaniator (Igor Trochanowski).14 січна, на Новий Рік, діти представили інсценізацию Зачарувана яличка (яличка была лем підтекстом, а головном темом Велия). Участ взяли: Оля і Давид Воргач, Оксана Грабан, Аня і Славко Ґрич, Миколай Ґрич, Юстинка Ґалік, Наталька і Олько Клинківскы, Адриянка Макух. Інсценізацию в тлі (на другым пляні) спомогли члены молодіжной креницкой групы.

Обі групы выступили тіж 21 січня – з інсценізацийом Зачарувана яличка і вертепом – в Рускій Бурсі в Ґорлицях. Пак старша креницка група взяла участ (в складі молодіжного Театру „Tерка”, діючого при Рускій Бурсі) в реалізациі штукы Клавдиі Алексович Отуманена, котрой премьєра одбыла ся 11 лютого. 18 лютого выступлено тіж з ньом на плебаніі в Креници.

 14 stycznia, na Nowy Rok, dzieci przedstawiły inscenizację pt. Zaczarowana choinka (choinka była tylko podtekstem, głównym zaś tematem Wigilia). Udział wzięli: Ola i Dawid Worhacz, Oksana Graban, Ania i Sławek Grycz, Mikołaj Grycz, Justynka Galik, Natalka i Olek Klinkowscy, Adrianka Makuch. Inscenizację - w tle (na drugim planie)  - wzmocnili członkowie młodzieżowej krynickiej grupy.

Obydwie grupy wystąpiły też 21 stycznia – z inscenizacją Zaczarowana choinka i jasełkami – w Ruskiej Bursie w Gorlicach. Później starsza krynicka grupa wzięła udział (w składzie młodzieżowego Teatru „Terka”, działającego przy Ruskiej Bursie) w realizacji sztuki Klaudii Ałeksowycz Otumaniona, której premiera odbyła się 11 lutego. 18 lutego przedstawiono ją w Krynicy – w sali naszej plebanii.13 мая приступили до Таінства Першой Сповіди Анна Ґрич, Наталія Клинківска і Адриянна Макух.

 13 maja przystąpiły do Sakramentu Pierwszej Spowiedzi Anna Grycz, Natalia Klinkowska i Adrianna Makuch.17-21 червця перебывала в Креници і єй околицях 40-особова група Русинів з Америкы. Была то уж VI едиция екскурсиі (каждого рока інча група), веденой все через Джана Ріґетті – православного дяка в Пітсгурґу. Екскурсанты, як все одвиділи нашу церков і стрітили ся креницком молодіжу.

 17-21 czerwca gościła w Krynicy i jej okolicach 40-osobowa grupa Rusinów ze Stanów Zjednoczonych. Była to już VI edycja ekskursji (każdego roku inna grupa), prowadzonej wciąż przez Johna Rigetti – prawosławnego psalmistę  z Pitsburga. Ekskursanci, jak zawsze, odwiedzili naszą cerkiew i spotkali się z młodzieżą naszej parafii.